Obchodní podmínky

1. Objednáte.

2. Dodáme.

3. Zaplatíte (při platbě převodem předem - před dodáním).

4. Všichni spokojeni :-) .


Zjednodušené obchodní podmínky (Obchodní podmínky dle zákona jsou uvedeny níže):

KUPUJÍCÍ - v našem internetovém obchodě může nakupovat kdokoliv. 

PRODÁVAJÍCÍ:

Adriana Kocmánková, Zoobutik

Čsl. Legií 1000, Jindřichův Hradec, 377 01

Jsme plátci DPH

IČ: 60854081, DIČ: CZ6659026517

Bankovní spojení:

ČSOB: 312325613/0300 

Telefon:       606 894 284


CENY JSOU PLATNÉ TAK, JAK JSOU UVEDENY NA STRÁNKÁCH.

Platby:

  1. Převodem na účet - poplatek 0 Kč
  2. Dobírkou - poplatek 36 Kč (plus poštovné)
  3. Při osobním odběru na prodejně v ul. Čsl. Legií 1000 lze platit kartou.


Převzetí zboží:

  1. Česká pošta -  Poštovné a balné  (115 Kč do hmotnosti balíku 7 kg, 140.-Kč při hmotnosti balíku nad 7 kg)
  2. Osobní odběr – Čsl. Legií 1000, nebo Schwaigrova 689, Jindřichův Hradec0 - 12:00 a 1

 Pokud chcete mít jistotu, že na vás balíček čeká, volejte prodejnu: 606 894 284.. 

Při nákupu nad 1800,- Kč je poštovné a balné zdarma


Dodání zboží -  do 4 pracovních dnů ode dne objednání. (resp. v případě platby převodem na účet se dodací lhůta počítá ode dne připsání platby na náš účet). O expedici zásilky vás informujeme prostřednictvím e-mailu, který uvedete do registračního formuláře.


PRO TY, CO RÁDI ČTOU PODROBNĚJI A DLE ZÁKONA:OBCHODNÍ PODMÍNKY  

firmy


Zoobutik Adriana
Kocmánková     


se sídlem Čsl. Legií 1000, Jindřichův Hradec, 377 01     


identifikační číslo: 60854081     


pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.zoobutik.cz     

1.       
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     
Tyto obchodní
podmínky (dále
jen "obchodní podmínky") [JA2] firmy Adriana Kocmánková, Zoobutik, se sídlem
Čsl. Legií 1000, Jindřichův Hradec, 377 01, identifikační číslo: 60854081, (dále
jen "prodávající") upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "občanský
zákoník
") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné
na internetové adrese       (dále jen "webová
stránka
"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.     
Obchodní podmínky
se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání. 

1.3.     
Ustanovení odchylná
od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     
Ustanovení
obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5.     
Znění
obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2.      
UŽIVATELSKÝ ÚČET


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že
to webové rozhraní obchodu

1.1.     
umožňuje,
může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
z webového rozhraní obchodu.

1.2.     
Při
registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. [JA1] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3.     
Přístup k
uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4.     
Kupující není
oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5.     
Prodávající
může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6.     
Kupující bere
na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

2.      
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.     
Veškerá
prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.     
Webové
rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.     
Webové
rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.     
Pro objednání
zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


 

1.1.1.  
objednávaném
zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),

1.1.2.  
způsobu
úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a

1.1.3.  
informace o
nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

1.2.     
Před zasláním
objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen "elektronická
adresa kupujícího
").

1.3.     
Prodávající
je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.4.     
Smluvní vztah
mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.

1.5.     
Kupující
souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž
tyto náklady se neliší od základní sazby. 

2.      
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.     
Cenu zboží a
případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 v hotovosti
v provozovně prodávajícího na adrese Čsl. Legií 1000, Jindřichův Hradec, nebo
Schwaigrova 689, Jindřichův Hradec;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím
v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
č. 312325613/0300;


1.1.     
Společně
s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.

1.2.     
Prodávající
nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. [JA1] Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.

1.3.     
V případě
platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.4.     
V případě
bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

1.5.     
Prodávající
je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6.     
Případné
slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

1.7.     
Je-li to
v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2.      
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží
v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky
nebo

1.1.     
počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2.     
Nejedná-li se
o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem
kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího zoobutik-jh@seznam.cz.

1.3.     
V případě
odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


1.4.     
V případě
odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.

1.5.     
Nárok
na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6.     
V případech,
kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn
kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7.     
Je-li
společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


1.       
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.1.     
V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené
s tímto způsobem dopravy.

1.2.     
Je-li
prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3.     
V případě,
že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
s jiným způsobem doručení.

1.4.     
Při převzetí
zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.5.     
Další práva a
povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

2.      
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

2.1.     
Práva a
povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).

2.2.     
Prodávající
odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1.  
má zboží
vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2.  
se zboží hodí
k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3.  
zboží
odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4.  
je zboží v
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5.  
zboží
vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.1.     
Ustanovení
uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.2.     
Projeví-li se
vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.3.     
Práva
z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

1.4.     
Další práva a
povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

2.      
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
SMLUVNÍCH STRAN

2.1.     
Kupující
nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.2.     
Prodávající
není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.3.     
Vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy zoobutik-jh@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

2.4.     
K mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://www.coi.cz.[JA3]  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese [JA4] https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít
při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní
smlouvy.

2.5.     
Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne
21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

1.1.     
Ustanovení
uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.2.     
Projeví-li se
vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.3.     
Práva
z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.] 

1.4.     
Další práva a
povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

3.      
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.     
Ochrana
osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.     
Kupující
souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3.3.     
Kupující
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.[JA5] 

3.4.     
Kupující bere
na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně
a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3.5.     
Zpracováním
osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3.6.     
Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

3.7.     
Kupující
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.8.     
V případě, že
by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:

3.8.1.  
požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.1.1.  
požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.2.     
Požádá-li
kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace
podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné
na poskytnutí informace.

2.      
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A
UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1.     
Kupující
souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.2.     
Kupující
souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může
kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3.      
DORUČOVÁNÍ

3.1.     
Kupujícímu
může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

4.      
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.     
Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

4.2.     
Je-li některé
ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

4.3.     
Kupní smlouva
včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná. 

4.4.     
Kontaktní
údaje prodávajícího: Adriana Kocmánková, Čsl. legií 1000, Jindřichův Hradec 377 01, zoobutik-jh@seznam.cz,

telefon +420 606 894 284 

V Jindřichově Hradci dne 17.1.2017